FACTUURVOORWAARDEN

Factuurvoorwaarden
1. Alle diensten en/of leveringen van goederen van HERWEBO BV, met zetel te Poldergotestraat 12A – 9240 Zele,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0840.691.575 zijn onderworpen aan de hierna beschreven
factuurvoorwaarden.
2. Elke afwijking dient schriftelijk gemeld en uitdrukkelijk aanvaard te worden door Herwebo BV.
3. De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op de zetel van de vennootschap, zonder zich op enige
korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen tenzij anders vermeld op de factuur.
4. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
tot op de dag van de volledige betaling een nalatigheidsintrest opbrengen ten belope van 1% per begonnen maand. Daarnaast
is er eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding
verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 euro. Los van enige ingebrekestelling
of andere procedure, wordt daarenboven een forfaitaire vergoeding gevorderd van 40,00 euro ter dekking van de
administratieve kosten verbonden aan de laattijdige betaling.
5. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen
facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
6. Herwebo kan de uitvoering van haar verbintenissen opschorten als de tegenpartij in gebreke blijft om te betalen, en dit na
afloop van een termijn van 14 werkdagen volgend op de ingebrekestelling.
7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van Herwebo BV bevoegd, en is het Belgisch recht van
toepassing.
8. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van de hiervoor vermelde voorwaarden doet in geen geval afbreuk
van de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.
9. In geval van overmacht zijnde storm, brand algemene of gedeeltelijke staking, oorlog of pandemie dat de oplevering van
de werken of levering van de goederen beïnvloedt, behouden wij ons het recht de overeenkomst te verbreken of de
uitvoering te verdagen tot de toestand terug normaal is.
10. De afgesproken levertermijnen worden verlengd indien er niet kan verder gewerkt worden volgens planning door
weersomstandigheden.
11. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de verplichte administratieve plannen (KLIP) 30 dagen vóór de start van
de graafwerken aan te vragen en te bezorgen aan Herwebo BV. Indien de klant geen KLIP plannen aanvraagt, verklaart de
klant dat er geen ondergrondse leidingen aanwezig zijn op de site.
12. De klant is jegens Herwebo BV aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze
goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze
van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De
klant zal Herwebo BV ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Herwebo BV is niet
aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde
materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere
manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de
afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens Herwebo BV en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk
voor elk schade verwekkende handeling toegebracht door of via de aan Herwebo BV door de klant toevertrouwde materialen
of werken van welke aard ook.
13. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van Herwebo BV een inspanningsverbintenis en geen
resultaatsverbintenis uitmaken.
14. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid
van Herwebo BV toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van
de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen
alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht
genoegzaam bewezen fouten.
15. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is vóór aanvang van de werken.